Logo

iweevi, 20 GwcÖj 2014
latest-news

ivRbxwZ

RbMY‡K m‡½ wb‡q G miKvi‡K DrLvZ Kiv n‡e: dLi“j

RbMY‡K m‡½ wb‡q G miKvi‡K DrLvZ Kiv n‡e e‡j Rvwb‡q‡Qb weGbwci fvicÖvß gnvmwPe wgR©v dLi“j Bmjvg AvjgMxi| wZwb e‡jb,Avgv‡`i g~j kw³ n‡”Q RbMY| RbM‡Yi...

A_©bxwZ

†ebv‡cvj e›`i w`‡q Avg`vwb-ißvwb eÜ

fvi‡Zi †cUÖv‡cvj e›`‡i kÖwgK‡`i PjvPj‡ji c_‡K KuvUvZvi w`‡q eÜ K‡i †`Iqvi cÖwZev‡` Avg`vwb-ißvwb eÜ K‡i w`‡q‡Q †cUÖv‡cvj e›`i kÖwgKiv| d‡j †ebv‡cvj e›`‡ii m‡½ Avg`vwb-ißvwb...

RvZxq

we‡Rwc ÿgZvq G‡jI wZ¯Z¥v Pzw³i m¤¢vebv †bB

b`x evPuvI, cÖK…wZ evPuvI, gvbyl evPuvI, GB `vwe‡Z AvMvgx 22 I 23 GwcÖj weGbwc js gvP© Kivi †NvlYv w`‡q‡Q| Zv‡`i GB js gv‡P© Aš—Z...

†Ljvayjv

wewcGj †_‡K m‡i `uvovj XvKv M­¨vwW‡qUim

XvKv: evsjv‡`‡ki wµ‡K‡U jvfRbK Aa¨vq m…wói j‡¶¨ Pvjy n‡qwQj evsjv‡`k wcÖwgqvi wjM (wewcGj) wU-†Uv‡qw›U ‍Uyb©v‡g›U| wKš‘ `yB Avmi †k‡l †mUv Kj‡¼i Qvc †d‡j‡Q †`‡ki...

wbe©vwPZ Kjvg

wbe©vwPZ Kjvg AviI...

we‡bv`b

wZb gvm evuP‡eb Al©v!

XvKv: K¨vÝv‡i Avµvš— n‡q‡Qb jv· mycvi÷vi I mg‡qi RbwcÖq Awf‡bÎx Al©v| Wv³vi Zv‡K wZb gv‡mi mgq †eu‡a w`‡q‡Qb| Gici wZwb gviv hv‡eb| welqwU Rvbv...

AvšÍR©vwZK

cvwK¯—v‡b jwi I hvÎxevnx ev‡mi msN‡l© wbnZ 24

cvwK¯—v‡b jwi I hvÎxevnx ev‡mi gy‡LvgywL msN‡l© Aš—Z 24 Rb wbnZ n‡q‡Q| G NUbvq AvnZ n‡q‡Q AviI †ek K‡qKRb| nZvnZ‡`i g‡a¨ wkï I bvixI...

c«hyw³

B›Uvi‡b‡Ui Dci 10 kZvsk f¨vU Kgv‡bvi †NvlYv

B›Uvi‡b‡Ui Dci 10 kZvsk f¨vU Kgv‡bvi †NvlYv w`‡q‡Qb Z_¨ I †hvMv‡hvMcÖhyw³ cÖwZgš¿x Rybv‡q` Avn‡g` cjK| kwbevi w`bMZ ivZ 2Uv 2 wgwb‡U cjK Zuvi †dmeyK...

Bangladeshnews24 Footer Logo
Bangladesh News (24 Hours Bangladesh Latest News, World Latest News)
Prothomalo · Ittefaq · Manabzamin · KalerKantho · Shamokal · AmarDesh · Bangladesh Pratidin · Amadershomoy · Bhorerkagoj · Nayadiganta · Jugantor


Home Page | About Us | Contact Us | Privacy Policy/Disclaimer
Copyright ©2014, BangladeshNews24. All rights reserved. Bangladesh News | World News