Logo

†mvgevi, 21 GwcÖj 2014
latest-news

ivRbxwZ

mvC`xi ivq: K‡Vvi cÖwZwµqv †`Lv‡e RvgvqvZ

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi bv‡q‡e Avgxi gvIjvbv †`‡jvIqvi †nvmvBb mvC`xi hy×vciva welqK ivq †`qv n‡e †h‡Kv‡bv w`b| G iv‡q UÖvBey¨bv‡ji †`qv duvwm envj _vKyK ev hve¾xeb...

A_©bxwZ

†ebv‡cvj e›`i w`‡q Avg`vwb-ißvwb eÜ

fvi‡Zi †cUÖv‡cvj e›`‡i kÖwgK‡`i PjvPj‡ji c_‡K KuvUvZvi w`‡q eÜ K‡i †`Iqvi cÖwZev‡` Avg`vwb-ißvwb eÜ K‡i w`‡q‡Q †cUÖv‡cvj e›`i kÖwgKiv| d‡j †ebv‡cvj e›`‡ii m‡½ Avg`vwb-ißvwb...

RvZxq

ivRkvnx †gwW‡K‡j mvsevw`K‡`i Ici wPwKrmK‡`i nvgjv

ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j AvR †iveevi msN‡l©i msev` msMÖn Ki‡Z wM‡q wk¶vbwek wPwKrmK‡`i nvgjvi wkKvi n‡q‡Qb mvsevw`K‡`iv| G mgq Zuviv K‡qKRb mvsevw`K‡K gviai K‡ib...

†Ljvayjv

Ae‡k‡l R‡qi ‡`Lv †c‡jv evm©v

Ae‡k‡l Rq †c‡q‡Q ev‡m©‡jvbv| me ai‡bi cÖwZ‡hvwMZvq Uvbv wZb g¨vP nv‡ii ¯^v` †bIqvi ci jv wjMvq A¨v_‡jwU‡Kv wejevI‡qi wec‡¶ Kvj 2-1 †Mv‡j wR‡Z‡Q ev‡m©‡jvbv|...

wbe©vwPZ Kjvg

wbe©vwPZ Kjvg AviI...

we‡bv`b

wZb gvm evuP‡eb Al©v!

XvKv: K¨vÝv‡i Avµvš— n‡q‡Qb jv· mycvi÷vi I mg‡qi RbwcÖq Awf‡bÎx Al©v| Wv³vi Zv‡K wZb gv‡mi mgq †eu‡a w`‡q‡Qb| Gici wZwb gviv hv‡eb| welqwU Rvbv...

AvšÍR©vwZK

cvwK¯—v‡b jwi I hvÎxevnx ev‡mi msN‡l© wbnZ 24

cvwK¯—v‡b jwi I hvÎxevnx ev‡mi gy‡LvgywL msN‡l© Aš—Z 24 Rb wbnZ n‡q‡Q| G NUbvq AvnZ n‡q‡Q AviI †ek K‡qKRb| nZvnZ‡`i g‡a¨ wkï I bvixI...

c«hyw³

B›Uvi‡b‡Ui Dci 10 kZvsk f¨vU Kgv‡bvi †NvlYv

B›Uvi‡b‡Ui Dci 10 kZvsk f¨vU Kgv‡bvi †NvlYv w`‡q‡Qb Z_¨ I †hvMv‡hvMcÖhyw³ cÖwZgš¿x Rybv‡q` Avn‡g` cjK| kwbevi w`bMZ ivZ 2Uv 2 wgwb‡U cjK Zuvi †dmeyK...

Bangladeshnews24 Footer Logo
Bangladesh News (24 Hours Bangladesh Latest News, World Latest News)
Prothomalo · Ittefaq · Manabzamin · KalerKantho · Shamokal · AmarDesh · Bangladesh Pratidin · Amadershomoy · Bhorerkagoj · Nayadiganta · Jugantor


Home Page | About Us | Contact Us | Privacy Policy/Disclaimer
Copyright ©2014, BangladeshNews24. All rights reserved. Bangladesh News | World News