Logo

eyaevi, 1 GwcÖj 2015
latest-news
close

ivRbxwZ

Avwbmyj-mvC`-AveŸvm ˆea, ev` co‡jb wg›Uy-wc›Uy

Avmbœ XvKv DËi wmwU Ki‡cv‡ikb wbe©vP‡b †gqi c‡` jovB Kivi AbygwZ †c‡q‡Qb Avwbmyj nK, evnvDwÏb eveyj I Zvwe` AvIqvj| Avi XvKv `w¶Y wmwU Ki‡cv‡ikb...

A_©bxwZ

gv÷viKv‡W©i AvKl©Yxq ˆekvLx Advi

evsjv beel© Dcj‡¶ gv÷viKvW© Zvi †WweU I †µwWU KvW© †nvìvi‡`i Rb¨ AvKl©Yxq I bZyb Advi wb‡q G‡m‡Q| GB Drm‡ei †gŠmyg Dcj‡¶ gvby‡li †KbvKvUv‡K AviI...

wbe©vwPZ Kjvg

wbe©vwPZ Kjvg AviI...

we‡bv`b

weiwZ fv½‡Z hv‡”Qb mviv †Rwib

mviv †Rwib XvKvi Qwei GKRb Av‡jvwPZ bvwqKv| Z‡e A‡bK w`b a‡iB Awfbq †_‡K `~‡i i‡q‡Qb wZwb| Gevi weiwZ fv½‡Z hv‡”Qb GB bvwqKv| Ô’fyj‡Z cvwi...

AvšÍR©vwZK

bvB‡Rwiqvq †gvnv¤§v` eynvwii Rq

bvB‡Rwiqvi †cÖwm‡WwÝqvj wbe©vP‡b mv‡eK †mbvkvmK †gvnv¤§v` eynvwii R‡q Zv‡K ï‡f”Qv Rvwb‡q‡Qb eZ©gvb †cÖwm‡W›U Rbv_b ¸WjvK| civRq ¯^xKvi K‡i g½jevi iv‡Z eynvwi‡K †dvb K‡ib Rbv_b|...

c«hyw³

gvB‡µvmd‡Ui bZyb U¨ve

mvi‡dm eª¨v‡Ûi bZyb GKwU U¨ve‡jU evRv‡i Avb‡Q gvB‡µvmdU| 499 gvwK©b Wjvi `v‡gi GB U¨ve‡jUwUi bvg mvi‡dm 3| G‡Z DB‡Ûv‡Ri c~Y© ms¯‹iY mg_©b Ki‡e| gvB‡µvmdU...