Logo

ïµevi, 18 GwcÖj 2014
latest-news

ivRbxwZ

MYZš¿ ¸g n‡q‡Q: iwdKyj

XvKv: MYZš¿, gvbevwaKvi I AvB‡bi kvmb †`k †_‡K ¸g n‡q‡Q e‡j gš—e¨ K‡i‡Qb weGbwci ¯’vqx KwgwUi m`m¨ e¨vwi÷vi iwdKyj Bmjvg wgqv|   ïµevi RvZxq...

A_©bxwZ

KviLvbv eÜ _vK‡j `yB gv‡mi †eZb cv‡eb kÖwg‡Kiv

wbivcËvi ¯^v‡_© AwMœKvÊmn Ab¨ `yN©Ubvi cÖwZKvig~jK e¨e¯’v M‡o †Zvjvi Rb¨ †Kv‡bv †cvkvK KviLvbv eÜ ivLv n‡j cÖ_g `yB gv‡mi †eZb cv‡eb kÖwg‡Kiv| †eZ‡bi 50...

RvZxq

AwbðqZv GL‡bv hvqwb: wiRIqvbv

cwi‡ek AvBbwe` mwgwZi (†ejv) cÖavb wbe©vnx ˆmq`v wiRIqvbv nvmvb e‡j‡Qb, ÔAwbðqZvi RM‡Z evm KiwQjvg| GLb Dwb Avgv‡`i Kv‡Q wd‡i G‡m‡Qb| Dwb fv‡jv Av‡Qb| AwbðqZv...

†Ljvayjv

Gevi BbRywi‡Z †bBgvi

G‡Ki ci GK av°vq †emvgvj n‡q c‡o‡Q ev‡m©‡jvbv| P¨vw¤úqbm wj‡Mi †KvqvU©vi dvBbvj †_‡K we`vq †bIqvi ci †Kvcv †Wj †ii dvBbv‡jI nvi‡Z n‡q‡Q wPicÖwZØ›Øx wiqvj...

wbe©vwPZ Kjvg

wbe©vwPZ Kjvg AviI...

we‡bv`b

Ô†avqv Zyjmx cvZvÕ mRj

‡Kv‡bv †`vlB †bB Zuvi, wZwb GKev‡i †avqv ZyjmxcvZv| GB wZwb Ô†avqv Zyjmx cvZvÕ bvU‡K †dwiIqvjviv Pwi‡Îi Awf‡bZv mRj| Gig‡a¨B wewfbœ iKg Pwi‡Î Awfbq K‡i...

AvšÍR©vwZK

bv †divi †`‡k gv‡K©m

XvKv: †bv‡ejRqx mvwnwZ¨K MvweÖ‡qj Mvwm©qv gv‡K©m P‡j †M‡Qb bv †divi †`‡k| mgKvjxb mvwn‡Z¨ g¨vwRK wiqvwjRg ev Rv`y ev¯—eZvi Ab¨Zg KvwiMi G †jLK 17 GwcÖj...

c«hyw³

Avm‡Q kãnxb †gvUimvB‡Kj!

cvk w`‡q `ª“ZMwZ‡Z Qy‡U hv‡e †gvUimvB‡Kj A_P †Kv‡bv kã Ki‡e bv! `yM©g-iv¯—vq wbtk‡ã PjvP‡j m¶g w÷j_ †gvUimvB‡Kj wb‡q KvR Pj‡Q gvwK©b hy³iv‡óª| hy³iv‡óªi †mbvevwnbxi...

Bangladeshnews24 Footer Logo
Bangladesh News (24 Hours Bangladesh Latest News, World Latest News)
Prothomalo · Ittefaq · Manabzamin · KalerKantho · Shamokal · AmarDesh · Bangladesh Pratidin · Amadershomoy · Bhorerkagoj · Nayadiganta · Jugantor


Home Page | About Us | Contact Us | Privacy Policy/Disclaimer
Copyright ©2014, BangladeshNews24. All rights reserved. Bangladesh News | World News