Ittefaq Logo
e…n¯úwZevi, 8 A‡±vei 2015

mviv‡`k

Kywóqv wgicy‡i †m±i KgvÛvim& †dviv‡gi KwgwU MVb

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

Kywóqvi wgicyi Dc‡Rjv †m±i KgvÛvim †dviv‡gi KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| G Dcj‡¶ eyaevi mKv‡j Dc‡Rjv gyw³‡hv×v KgvÛv‡ii Kvh©vj‡q GK Av‡jvPbv mfvq Dc‡Rjv gyw³‡hv×v msm‡`i KgvÛvi bRi“j Kwi‡gi mfvcwZ‡Z¡ cÖavb AwZw_ wQ‡jb †Rjv †m±i KgvÛvim& †dviv‡gi mfvcwZ A¨vW. kvgmyj û`v| we‡kl AwZw_ wQ‡jb †m±i KgvÛvim& †dviv‡gi †K›`Öxq †bZv †gRi (Ae.) †kL `wjj DwÏb Avnvg`, Iwn`yj nvmvb, […] we¯ÍvwiZ

w`bvRcy‡i AvMvg Avjy jvMv‡Z ïi“ K‡i‡Q K…lKiv

w`bvRcy‡i AvMvg Avjy jvMv‡Z ïi“ K‡i‡Q K…lKiv

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

K…wl mgcÖmviY wefvM PjwZ †gŠmy‡g Avjy Drcv`‡bi j¶¨gvÎv GLbI wba©viY bv Ki‡jI w`bvRcy‡i AvMvg Avjy Avev` ïi“ K‡i‡Q Avjy Pvwliv| m‡iRwg‡b wM‡q w`bvRcy‡ii weij Dc‡Rjvi AvwRgcyi, `w¶Y †Kv‡Zvqvjxi NyNyWv½vmn AvjyPvwl‡`i Avjy exR ecb Ki‡Z †`Lv †M‡Q| MZ g½jevi weij Dc‡Rjvi AvwRgcyi MÖv‡gi AvjyPvwl gvneye †nv‡mb Rvbvb, wZwb Zvi jxR †bqv 2 GKi Rwg‡Z Mª¨vbyjv Rv‡Zi […] we¯ÍvwiZ

w`bvRcy‡i emevmiZ we‡`wk‡`i wbivcËv †Rvi`vi

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

w`bvRcyi m`i Dc‡Rjvq 155 Rbmn †Rjvq emevmiZ we‡`wk bvMwiK‡`i wbivcËv e¨e¯’v †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q| w`bvRcyi cywjk mycvi †gvt i“ûj Avgxb G K_v Rvbvb| mswk­ó m~‡Î Rvbv hvq, XvKvq BZvwj I iscy‡i Rvcvwb bvMwiK wbnZ nIqvi NUbvq ¯^ivóª gš¿Yvjq we‡`wk bvMwiK‡`i wbivcËv e¨e¯’v †Rvi`vi Kivi wb‡`©k †`q| ¯^ivóª gš¿Yvj‡qi wb‡`©k Abyhvqx w`bvRcyi †Rjvq Ae¯’vbiZ we‡`wk bvMwiK‡`i […] we¯ÍvwiZ

wewfbœ ¯’v‡b c…_K NUbvq wbnZ 10

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

wewfbœ ¯’v‡b c…_K NUbvq 10 Rb wbnZ nIqvi Lei cvwV‡q‡Qb B‡ËdvK cÖwZwbwa I msev“vZviv| wWgjvq †hŠZy‡Ki `vwe‡Z ¯¿x‡K nZ¨v: bxjdvgvixi wWgjv Dc‡Rjvi VvKyiMÄ MÖv‡g †hŠZy‡Ki 1 jvL 20 nvRvi UvKv bv †c‡q ¯¿x †iwRbv Av³vi‡K (22) wcwU‡q nZ¨v K‡i‡Q cvlÊ ¯^vgx †iRvDj Bmjvg| NUbvi ci †_‡K ¯^vgxmn k¦ïievwoi †jvKRb Mv-XvKv w`‡q‡Q| †iwRbv Av³vi GKB BDwbq‡bi […] we¯ÍvwiZ

†Pvi m‡›`‡n wcwU‡q nZ¨v

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

†Pvi m‡›`‡n MÖvgevmxi wcUywb‡Z AvnZ hyeK gviv †M‡Q| Zvi bvg Avey Rvdi| Rvdi e¸ov kn‡ii g„Z Qv‡`K Avjxi †Q‡j| g½jevi Zvi g„Zy¨ nq| Avey Rvd‡ii ¯¿x †i‡eKv LvZyb Rvbvb, Rvdi †mvgevi mKv‡j evmv †_‡K †ewi‡q hvq| Gici ivZ 11Uvq †dvb K‡i Rvbvq Zv‡K †kicy‡ii avIqvcvov MÖv‡gi †jvKRb AvU‡K †i‡L gviwcU Ki‡Q| Lei †c‡q Zvi ¯¿x […] we¯ÍvwiZ

Avgb †¶‡Z e¨vK‡Uwiqv Pvwl‡`i gv‡S nZvkv

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

kÖxcyi Dc‡Rjvi wewfbœ GjvKvq e¨vK‡Uwiqv wjd e­vBW (weGjwe) †iv‡Mi Avµg‡Y Avgb Pvwl‡`i g‡a¨ Pig nZvkv †`Lv w`‡q‡Q| PjwZ †gŠmy‡g Avgb av‡b G †iv‡Mi cÖ‡Kvc e…w× †c‡q‡Q| Gw`‡K h_vh_ e¨e¯’v wb‡j G †ivM wbqš¿Y m¤¢e e‡j Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©v `vwe Ki‡Qb| Dc‡Rjv K…wl Awdm m~‡Î Rvbv †M‡Q, PjwZ Avgb †gŠmy‡g Dc‡Rjvi 8wU BDwbqb cwil` I GKwU […] we¯ÍvwiZ

†nvgbvq GKB gv‡V AvÕjxM-weGbwci kvwš—c~Y© mgv‡ek

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

w`bfi Pig D‡ËRbvi ci Avmbœ †nvgbv †cŠimfv wbe©vP‡b AvIqvgx jxM I weGbwci m¤¢ve¨ `yB †gqi cÖv_©xi mgv‡ek GKB gv‡V kvwš—c~Y©fv‡eB †kl n‡q‡Q| g½jevi weKv‡j Dc‡Rjvi kÖxgwÏ C`Mvn gv‡V IB mgv‡ek kvwš—c~Y©fv‡e m¤úbœ n‡q‡Q| Rvbv †M‡Q, †cŠimfvi m¤¢ve¨ †gqi c`cÖv_©x Dc‡Rjv hyejx‡Mi hyM¥ m¤úv`K †gRevn DwÏb miKvi IBw`b weKv‡j Dc‡Rjvi kÖxgwÏ C`Mvn gv‡V mgv‡ek K‡i| GKB […] we¯ÍvwiZ

`ycPuvwPqvq k¦ïievwo‡Z G‡m RvgvB Lyb

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

e¸ovi `ycPuvwPqvq k¦ïi evwo‡Z †eov‡Z G‡m `ye©…ˇ`i QywiKvNv‡Z RvgvB ivwReyj Bmjvg (38) Lyb n‡q‡Qb| wbnZ ivwReyj Bmjvg bv‡Uv‡ii wmsov Dc‡Rjvi KvwjbMi MÖv‡gi †Kvievb Avjxi †Q‡j| Rvbv †M‡Q, ivwReyj Bmjvg †Kvievwb C‡`i `yBw`b ci ¯¿x-mš—vb wb‡q w`Mx gbMBU MÖv‡g k¦ïi AvjZvd †nv‡m‡bi evwo‡Z †eov‡Z Av‡mb| g½jevi ivZ mv‡o 8Uvi w`‡K LvIqv `vIqv †k‡l ivwReyj cÖK…wZi Wv‡K […] we¯ÍvwiZ

wewfbœ ¯’v‡b Pj‡Q cÖwZgv ˆZwii KvR

wewfbœ ¯’v‡b Pj‡Q cÖwZgv ˆZwii KvR

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

wn›`y m¤úÖ`v‡qi me©e…nr ag©xq Abyôvb kvi`xq `y‡M©vrme Dcj‡¶ wewfbœ ¯’v‡b Pj‡Q cÖwZgv ˆZwii KvR| GLb cÖwZgv ˆZwii KvwiMiiv e¨¯— mgq cvi Ki‡Qb| c~Rvi mgq mvaviY gvby‡li wbivcËv wbwðZ Ki‡Z cÖkvm‡bi c¶ †_‡KI †bqv n‡”Q bv D‡`¨vM| B‡ËdvK cÖwZwbwa I msev“vZv‡`i cvVv‡bv Lei| †b·Kvbv:Gevi †b·Kvbvq †iKW© msL¨K 440wU c~Rv gʇc `yM©vc~Rvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| MZ eQi […] we¯ÍvwiZ

msev` ms‡¶c

‰`wbK B‡ËdvK / 08/10/2015

†fvjvi PicvwZjvq †nj&&_ K¨v¤ú AbywôZ `w¶Y AvBPv (†fvjv) msev“vZv †fvjvi `w¶Y AvBPv _vbvi wew”Qbœ `yM©g PicvwZjvq wgDPyqvj UÖv÷ e¨vs‡Ki †mvk¨vj †imcbwmwewjwU Kg©m~wPi AvIZvq MZKvj eyaevi w`be¨vcx †nj_ K¨v¤ú AbywôZ n‡q‡Q| G cÖKí m¤ú‡K© Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg©KZ©v Wv.gynv¤§` wmwÏKyi ingvb e‡jb, wgDPyqvj UÖv÷ e¨vs‡Ki †mvk¨vj †imcbwmwewjwU Kg©m~wPi gva¨‡g GB P‡i MZ GKeQi a‡i gv I wkï […] we¯ÍvwiZ