Ittefaq Logo
ïµevi, 28 AvM÷ 2015

mviv‡`k

Ck¦iM‡Äi wmivK ¯‹yj gv‡V nuvUy cvwb

Ck¦iM‡Äi wmivK ¯‹yj gv‡V nuvUy cvwb

‰`wbK B‡ËdvK / 25/08/2015

gqgbwms‡ni Ck¦iMÄ Dc‡Rjvi gMUyjv Zic cvQvBj wmivK miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q wk¶v_©x‡`i emvi Rb¨ †Kvb †e †bB| we`¨vj‡qi AvmevecÎ ej‡Z Av‡Q PviRb wk¶‡Ki Rb¨ gvÎ `ywU †Pqvi I GKwU †Uwej| `iRv-Rvbvjvi †bB †Kvb KcvU| mvgvb¨ e…wó‡ZB we`¨vj‡qi gv‡V nuvUy cvwb R‡g| cÖavb wk¶K Avey eKi wmwÏK Rvbvb, we`¨vjqwU 1999 mv‡j cÖwZwôZ nq| 2013 mv‡j we`¨vjqwU †`‡ki […] we¯ÍvwiZ

RqcyinvU AvLPvwl Kj¨vY mwgwZ feb 6 gvm a‡i eÜ

‰`wbK B‡ËdvK / 25/08/2015

g RqcyinvU cÖwZwbwa AvLPvlx‡`i Nv‡gi UvKvq wbwg©Z RqcyinvU wPwbK‡ji AvLPvlx Kj¨vY mwgwZi febwU AvLPvlx‡`i †Kvb Kv‡R Avm‡Q bv| AvLPvlx Kj¨vY mwgwZi Kg©KZ©v‡`i Af¨š—ixY †Kv›`‡ji Kvi‡Y MZ 6 gvm a‡i GwU eÜ i‡q‡Q| AvLPvlx Kj¨vY mwgwZ m~‡Î Rvbv hvq, RqcyinvU wPwbK‡ji Aaxb `~‡ii (we‡kl K‡i g½jevox, avgBinvU, gnv‡`ecyi, e`jMvQx GjvKvi ) AvLPvlxiv wPwbK‡j Avm‡j GKUy wekÖv‡gi […] we¯ÍvwiZ

GbwRIi gv`K I gvbecvPv‡ii cÖwZev‡` DwLqvq gvbeeÜb

‰`wbK B‡ËdvK / 25/08/2015

g DwLqv (K·evRvi) msev“vZv †ivwn½v kiYv_©x Aay¨wlZ GjvKvq Kg©iZ we‡`wk GbwRI GgGmGdÕi gvbe I gv`K cvPvimn ¯’vbxq‡`i wPwKrmvewÂZ Kivi Awf‡hv‡M K·evRvi-‡UKbvd mo‡Ki KyZycvjs GjvKvq gvbeeÜb Kg©m~wP cvjb K‡i‡Q GjvKvevmx| †mvgevi gvbeeÜb †k‡l c_mfvq e³viv KyZycvjs‡q GgGmGd nj¨vÛ cwiPvwjZ nvmcvZv‡j Kg©iZ †ek K‡qKRb Kg©KZ©v-Kg©Pvixi Ae¨vnwZmn `…óvš—g~jK kvw¯—i `vwe Rvbvb| G mgq e³viv e‡jb, gvbe‡mevi bv‡g cÖwZwôZ […] we¯ÍvwiZ

Nyl †bqvi Awf‡hv‡M †Rjv grm¨ Kg©KZ©v †MÖdZvi

‰`wbK B‡ËdvK / 25/08/2015

g bIMuv cÖwZwbwa Nyl †bqvi Awf‡hv‡M bIMuvq †Rjv grm¨ Kg©KZ©v †gv. IevB`yjøvn‡K †MÖdZvi K‡i‡Q `y`K| iweevi we‡K‡j †Rjv grm¨ Kg©KZ©vi wbR Kvh©vjq †_‡K Nyl †bqv 10 nvRvi UvKvmn †MÖdZvi Kiv nq| `y`‡Ki †cÖm wiwj‡R Rvbv †M‡Q, bIMuv grm¨exR Drcv`b Lvgvi e¨e¯’vcK †gv.gvndyRvi ingvb †Rjv grm¨ Awdm †_‡K fwel¨r Znwe‡ji UvKv D‡Ëvj‡bi R‡b¨ †Rjv Kg©KZ©v †gv. […] we¯ÍvwiZ

e¸ovq UÖvK jy‡Ui †Póvi mgq wZb WvKvZ AvnZ

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

g e¸ov cÖwZwbwa †Mv‡q›`v cywjk cwiP‡q gvjevnx UÖvK wQbZvB‡qi †PóvKv‡j e¸ovi †kicyi GjvKvq UÖvK Pvcvq wZb WvKvZ ¸i“Zi AvnZ n‡q‡Q| G mgq Zv‡`i KvQ †_‡K 12 ivDÛ ¸wj I GKwU g¨vMwRbmn `ywU Av‡Mœqv¯¿ D×vi Kiv n‡q‡Q| iweevi mKvj †cŠ‡b 10Uvi w`‡K XvKv-e¸ov gnvmo‡K †kicyi _vbvi wgR©vcyi GjvKvq G NUbv N‡U| c‡i cywjk Zv‡`i †MÖdZvi K‡i‡Q| […] we¯ÍvwiZ

†ejve‡Z 6 WvKvZ †MÖdZvi

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

XvKv-wm‡jU gnvmo‡Ki †ejve‡Z iweevi †fv‡i WvKvwZKv‡j 6 WvKvZ‡K †MÖdZvi K‡i‡Q cywjk| G mgq Zv‡`i KvQ †_‡K †`wkq A¯¿ D×vi Kiv nq| †MÖdZviK…Ziv n‡”Q we-evwoqvi Kmev Dc‡Rjvi BbRvgvg Avn‡¤§`, gv`vixcy‡ii KvjKvwb Dc‡Rjvi AvjgvQ, wK‡kviM‡Äi ev‡niP‡ii †iRvDj, GKB _vbvi Avwgi Avjg, †MvcvjM‡Äi Kvwkqvbx Dc‡Rjvi †giRy †kL, Kywgjøvi `vD`Kvw›` Dc‡Rjvi mygb|

bvwjZvevoxi †jvKvj‡q eb¨nvwZi ZvÊe

bvwjZvevoxi †jvKvj‡q eb¨nvwZi ZvÊe

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

bvwjZvevox Dc‡Rjvi †cvovMuvI BDwbq‡bi fv‡Zi †gNvjq mxgvš—‡Nulv †glKyovmn K‡qKwU MÖv‡g eb¨nvwZ `j‡eu‡a †jvKvj‡q G‡m ZvÊe Pvwj‡q‡Q| G‡Z emZNi I m`¨‡ivcv Avgb dm‡ji e¨vcK ¶wZ n‡q‡Q| MZ K‡qKw`b hver mܨv n‡jB Mnxb eb †_‡K nvwZ `j‡eu‡a †jvKvj‡q G‡m evwoN‡i AvµgY Ki‡Q| fy³‡fvMx GjvKvevmx Rvbvb, cÖvq 50/60wU eb¨nvwZ MZ eyaevi †_‡K ivZe¨vcx ZvÊe Pvwj‡q †glKyov MÖv‡gi K…lK […] we¯ÍvwiZ

RbZvi cÖwZ‡iv‡a i¶v †cj knx` gyw³‡hv×vi cwievi

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

g Kywgjøv cÖwZwbwa Kywgjøvi gyiv`bM‡i Av`vj‡Zi wb‡`©k D‡c¶v K‡i A‰eafv‡e cvwb Dbœqb †ev‡W©i Kg©KZ©viv GK knx` gyw³‡hv×v cwievi‡K evwo †_‡K D‡”Q‡`i †PóvKv‡j ¯’vbxq gyw³‡hv×v I †jvKRb Zv cÖwZ‡iva K‡i‡Q| iweevi `ycy‡i gyiv`bMi Dc‡Rjvi wbgvBKvw›` MÖv‡g G NUbv N‡U| Rvbv †M‡Q, gyw³hy‡× knx` †mbv m`m¨ gvneye kvn Rvjv‡ji cwievi Dc‡Rjvi wbgvBKvw›` MÖv‡g cvD‡evi †ewo euv‡ai cv‡k […] we¯ÍvwiZ

†bvqvLvjx‡Z iZœMf©v gv msewa©Z

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

g †bvqvLvjx cÖwZwbwa iZœMf©v gv A¨vW‡fv‡KU nv‡Riv cviwfb ivby‡K iweevi msea©bv w`‡q‡Q †Rjv AvBbRxex mwgwZ| †Rjv AvBbRxex mwgwZ wgjbvqZ‡b mwgwZi mfvcwZ GweGg RvKvwiqvi mfvcwZ‡Z¡ mfvq mwgwZi m¤úv`K kvnv`vZ †nv‡mb, mv‡eK m¤úv`K †gvjøv nvweeyi ivQyj gvgyb,Gwcwc Igi dvi“K, A¨vW‡fv‡KU b~i †nv‡mb gvmy`, Ave`yi iwng Pybœy, msewa©Z nv‡Riv cviwfb ivby, Zvi ¯^vgx cÖ‡KŠkjx Av‡bvqvi“j Bmjvg I †g‡q […] we¯ÍvwiZ

AvUK kvnRvnv‡bi cwiev‡ii msev` m‡¤§jb

‰`wbK B‡ËdvK / 24/08/2015

g Kywóqv cÖwZwbwa Kywóqvq Av`vj‡Z nvwRiv w`‡Z G‡m AcniY gvgjvi Avmvwg kvnRvnvb‡K wWwe cywjk †MÖdZvi K‡i‡Q e‡j `vwe K‡i‡Qb Zvi cwievi| kvnRvnvb‡K AvB‡bi nv‡Z †mvc`© Kivi `vwe‡Z MZKvj iweevi `ycy‡i Zvi cwiev‡ii c¶ †_‡K msev` m‡¤§jb I gvbeeÜb Kiv nq| Z‡e wWwe cywjk Zv‡K †MÖdZv‡ii K_v A¯^xKvi K‡i Avm‡Q| MZKvj iweevi `ycyi 1Uvq Kywóqv †cÖmK¬v‡ei […] we¯ÍvwiZ