Prothomalo Logo
ïµevi, 24 A‡±vei 2014

m¤úv`Kxq

fviZ-cvwK¯—vb: Ô‡Qv‡ov eywj, gv‡iv †MvwjÕ

fviZ-cvwK¯—vb: Ô‡Qv‡ov eywj, gv‡iv †MvwjÕ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

GK gvm a‡i wew¶ßfv‡e fviZ-cvwK¯—vb mxgv‡š— †Mvjv¸wj Pj‡Q| BwZg‡a¨ Dfq c‡¶i †ek wKQy gvbyl nZvnZ n‡q‡Q| Zv‡`i AwaKvskB †emvgwiK bvMwiK| me‡P‡q gvivZ¥K msNl© N‡U mßvn `y‡qK Av‡M R¤§y I Kvk¥x‡ii wee`gvb mxgvš— eivei, Dfq c¶B hLb C`yj AvRnv D`¨vc‡b e¨¯— wQj| R‡b¥i †Mvov †_‡KB GB `yB †`k G‡K Ac‡ii wei“‡× †VvKvVywK‡Z †j‡M Av‡Q| Dfq c¶B [...] we¯ÍvwiZ

niZvj bq

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

Avevi †mB AMÖnY‡hvM¨ niZvj| mv‡eK Z_¨cÖhyw³gš¿x jwZd wmwÏKx‡K B›Uvi‡cv‡ji mvnv‡h¨ †MÖßv‡ii `vwe‡Z 26 A‡±vei niZvj †W‡K‡Q K‡qKwU Bmjvwg `j| jwZd wmwÏKxi DmKvwbg~jK I `vwqZ¡nxb gš—e¨ me©gn‡j wbw›`Z I cÖZ¨vL¨vZ n‡q‡Q| ivóªcwZ Zuv‡K gwš¿mfv †_‡K AcmviY K‡i‡Qb Ges ¶gZvmxb AvIqvgx jxMI mvsMVwbK e¨e¯’v wb‡q‡Q| Zuvi wei“‡× AvBbMZ cÖwµqv Ae¨vnZI i‡q‡Q| Gme c`‡¶c RbM‡Yi AvKv•¶vi cÖwZdjb e‡jB [...] we¯ÍvwiZ

b…ksmZv

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

gvbyl‡K ejv nq ÔAvkivdyj gvLjyKvZÕ A_©vr me m…wói g‡a¨ †miv Rxe| †Kbbv, me Rx‡ei g‡a¨ GKgvÎ gvby‡liB i‡q‡Q Ôwe‡eKÕ| A_P †mB gvbylB AvR n‡q D‡V‡Q me‡P‡q wnsmÖ I fqsKi, Zy”Q Kvi‡Y Amwnòy, gvbyl nZ¨v, Lyb, cywo‡q gvivmn bvbv b…ksm cšÕvi AvkÖq wb‡”Q wbwØ©avq| cÖwZw`b Pviw`‡K GZ b…ksm NUbv NU‡Q †h Ôgbyl¨‡Z¡iÕ Aw¯—Z¡ Av‡`Š Av‡Q wK [...] we¯ÍvwiZ

gvbem¤ú` Dbœq‡b Bgvg‡`i f~wgKv

gvbem¤ú` Dbœq‡b Bgvg‡`i f~wgKv

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

Bmjvg gvbem¤ú` Dbœq‡b bxwZ-‰bwZKZv I Av_©mvgvwRK AMÖMwZi wel‡q †Rviv‡jv ZvwM` w`‡q‡Q, hv‡Z GKRb bxwZevb gvbyl mvgvwRK Kj¨vY I gvbweK Dbœq‡b mg_© nq Ges BnKvj I ciKv‡j mvdj¨ jvf K‡i| cÖ‡Z¨K gvbylB Kg©¶gZv, `¶Zv I m…RbkxjZvq gvbem¤ú` I m¤¢vebvq mg„×| gvbemš—v‡bi Kvi g‡a¨ †Kvb mvg_¨©-kw³ wbwnZ, Zv Lyu‡R †ei K‡i h‡_vchy³ cwiPh©v, cÖwk¶Y I mwVK w`Kwb‡`©kbv [...] we¯ÍvwiZ

†mvbvi †KvUwc‡b eiY Drme

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

ivRbxwZ‡Z `je`j †h me mgq mvay D‡Ï‡k¨ nq bv, bvivqYM‡Äi AvovBnvRvi Dc‡Rjvi weGbwci †bZv-Kg©x‡`i AvIqvgx jx‡M †hvM`v‡bi NUbv Zvi GKwU Abycg D`vniY n‡Z cv‡i| cÖ_g Av‡jv AbjvB‡bi Lei Abyhvqx †mLvbKvi weGbwci GK nvRvi †bZv-Kg©x AvIqvgx jx‡M †hvM w`‡q‡Qb, hvi †bZ…‡Z¡ wQ‡jb Pvi nZ¨v gvgjvi GRvnvify³ Avmvwg I weGbwci †bZv Aveyj evkvi, e`i“‡ÏvRv Avn‡g` I Rwni“j [...] we¯ÍvwiZ

Avcbvi ivwkdj

Avcbvi ivwkdj

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

AvR 24 A‡±vei| GB Zvwi‡L Rb¥MÖnY Kivq cvðvZ¨g‡Z Avcwb Zyjv ivwki RvZK ev RvwZKv| Avcbvi Rb¨ ¸i“Z¡c~Y© msL¨v 6 I 9| ¸i“Z¡c~Y© w`b g½j I ïµevi| ïf is-me ai‡bi jvj, AvKvwk, a~mi| ïf iZœ-i³cÖevj, cvbœv| wewkó e¨w³Z¡-mgÖvU wØZxq evnv`yi kvn, Kwe kvgmyi ivngvb, cÖg‡_k eoyqv| Gevi Pjyb †R‡b †bIqv hvK Avcbvi ivwk‡Z AvR‡Ki c~e©vfvm: †gl [...] we¯ÍvwiZ

evsjv‡`k P¨vw¤úqb †nvK

evsjv‡`k P¨vw¤úqb †nvK

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

Le‡ii KvM‡R QweUv †`‡L †ek GKUv fv‡jv jvMvi Abyf~wZ n‡jv| MZKvj mKvj‡ejv| AvR RvwZmsN w`em| Gevi evsjv‡`‡k RvwZmsN w`bUv cvjb Ki‡Q mnmÖvã j¶¨¸‡jv‡K DcRxe¨ K‡i| evsjv‡`k GgwWwR‡ZI fv‡jv K‡i‡Q| AvR‡Ki w`‡b †mUvI Avgiv wbðqB D`¨vcb Kie| MZKv‡ji KvMR nv‡Z wb‡q †`wL dy‡jj nvwmgy‡Li Qwe| w¯úKvi wkixb kviwgb †PŠayix KgbI‡qj_ cvj©v‡g›Uvwi A¨v‡mvwm‡qk‡bi wbe©vnx KwgwUi †Pqvicvimb wbe©vwPZ [...] we¯ÍvwiZ

Ks‡MÖ‡mi ¶‡q hvIqv myLKi bq

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/10/2014

nwiqvbv I gnviv‡óª ivR¨mfv wbe©vP‡b Ks‡MÖ‡mi civR‡q Avðh© nIqvi wKQy †bB, GUv cÖZ¨vwkZB wQj| huviv 2014 mv‡ji †jvKmfv wbe©vP‡bi ci †_‡K ivR‰bwZK NUbvcÖev‡ni w`‡K `…wó †i‡L‡Qb, Zuviv Rv‡bb, Ks‡MÖm GLb GK AZx‡Zi wel‡q cwiYZ n‡q‡Q| `yb©xwZi Awf‡hv‡M Zviv Ggbfv‡e ch©y`¯— n‡q c‡o‡Q †h RbM‡Yi †Pv‡L Zv‡`i †Kv‡bv fveg~wZ© †bB ej‡jB P‡j| fviZxq RbZv cvwU©i (we‡Rwc) [...] we¯ÍvwiZ

wmwc M¨vs, Ms Ges Ôwbwl× knx` wgbviÕ

wmwc M¨vs, Ms Ges Ôwbwl× knx` wgbviÕ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 23/10/2014

†K›`Öxq knx` wgbvi †Kej fvlv Av‡›`vj‡bi knx`‡`i ¯§viK bq, RvZxq HK¨ I †PZbviI cÖZxK| †hgbwU n‡q‡Q GKvˇii knx`‡`i ¯§i‡Y wbwg©Z RvZxq ¯§…wZ‡mŠa| GB `ywU cÖwZôvb †Kv‡bv e¨w³, `j, †Mvôxi bq; mgMÖ RvwZi| m¤úÖwZ Aa¨vcK wcqvm Kwi‡gi gi‡`n knx` wgbv‡i †bIqv bv-‡bIqv wb‡q †h KvÊ N‡U‡Q, Zv AbvKvw·¶Z I wkóvPviewR©Z| wcqvm Kwig †h ivR‰bwZK Av`‡k© wek¦vm [...] we¯ÍvwiZ

wk¶v wb‡q weZK© PjyK

wk¶v wb‡q weZK© PjyK

‰`wbK c«_g Av‡jv / 23/10/2014

†`‡ki wk¶vi mvwe©K cwiw¯’wZ wb‡q mv¤úÖwZK mg‡q e¨vcK weZK© ïi“ n‡q‡Q| MZ K‡qK `k‡K Ggb †Rviv‡jv weZK© Avi KL‡bv n‡q‡Q e‡j g‡b c‡o bv| GB weZK© Aek¨B GKwU ïf j¶Y| Avgiv wk¶vweZK©‡K ¯^vMZ RvbvB| j¶Yxq, mgv‡Ri cÖvq me †kÖwY-‡ckvi gvbyl hvi hvi Ae¯’v †_‡K GB weZ‡K© Ask wb‡”Q| Zvi g‡a¨ LyeB AwfÁ wk¶vwe‡`iv †hgb Av‡Qb, [...] we¯ÍvwiZ

Prothom Alo Logo

Prothom Alo Newspaper
Prothom Alo:
Prothom Alo (First Light) one of the major daily newspaper in Bangladesh. Prothom Alo newspaper is published from Dhaka Bangladesh in the Bangla (Bengali).

Prothom Alo is considered one of the largest & most popular newspaper among all Bangladeshi Newspapers . Prothom-Alo first started in1998. Prothom Alo news circulation grew from an initial 42,000 to a half million copies recently. eProthom Alo also has another online epaper names eProthomAlo. Website ei Kagojer Amej. Prothom Alo epaper provides variety of news on Bangladesh and International news topics including local news from Bangladesh.

Prothom Alo is considered to be the most influencing Bangla News Paper brand in Bangladesh. Prothom Alo news paper has 29 offices across Bangladesh. Currently 514 people altogether, including 163 journalists, are working at Prothom Alo.

Prothom Alo has following Bangla News Supliments and Partners:
Prothom Alo Jobs
ABC Radio
Protichinta
Kishor Alo
Prothoma Prokashon
Swapno Nie
Adhuna
Thursdays Ananda
Prothoma Boier Dunia
Chutir dine
Rosh+Alo
Naksha
Onno Alo
Projonmo Dot Com
Prothom Alo Eid Sonkha

Readers Tagged us as:
prothom alo,prothom alo archive,prothom alo newspaper,protom alo,prothom Alo News,prothom alo online,prothomalo,prothom alo news paper,Prothom,yhse-gt,prothomalo job,bangla news 12 3 2014,potem allo naws,prothom alo newspaper archive,protham alo,www prothom-alo com bdo,daily prothom alo,Prothomalonewspaper,prothom alo bangla news,prothom alo update news,PROTHOM ALO NEWSPAPER BD,prothom alo/,prothomalo update news,bangladesh newspaper prothom alo,banglanewspaper protom alo,DAILY AMERDESH ARCHIVE,bd nnews paper,the daily manabzamin newspaper,bd news prothom alo,prothomalo news paper bd

close