Prothomalo Logo
kwbevi, 19 GwcÖj 2014

m¤úv`Kxq

evnv`yi kvn cvK© ms¯‹vi

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

cyivb XvKvi Avw` cvK© evnv`yi kvn cvK©| RMbœv_ wek¦we`¨vjq, Kwe bRi“j miKvwi K‡jR I XvKv gnvbMi `vqiv RR Av`vj‡Zi ga¨¯’‡j Gi Ae¯’vb| eZ©gv‡b A‡bK AwffveK cix¶vi mgq wekÖvg wb‡Z GB cv‡K© Ae¯’vb K‡ib| ¯’vbxq evwm›`v‡`i A‡b‡K mKv‡j GB cv‡K© nuv‡Ub| wKš‘ eZ©gv‡b cv‡K©i Ae¯’v †kvPbxq| cv‡K©i M¤^y‡R dvUj a‡i‡Q| A‡bK ¯’v‡bi cøv÷vi †f‡O co‡Q| Uq‡j‡Ui [...] we¯ÍvwiZ

kÖwg‡Ki Kvbœv GL‡bv _v‡gwb

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

MZ eQ‡ii 24 GwcÖj mvfv‡i ivbv cøvRvq N‡U †Mj GKwU ee©i nZ¨vKvÊ| mevB †`Lj, huviv evsjv‡`‡ki A_©bxwZi PvKv †Nvivb, Zuv‡`i Rxe‡bi PvKv‡K Kxfv‡e _vwg‡q †`Iqv n‡jv| gybvdv‡jvfx gvwjK‡`i D`MÖ evmbvi wb‡P Pvcv c‡o wcó n‡q †Mj GK nvRvi 135wU ZvRv cÖvY| AmsL¨ gvbyl‡K kvixwiK I gvbwmKfv‡e c½yZ¡ eiY Ki‡Z n‡jv| ¯^Rb nviv‡bvi †e`bv, c½y‡Z¡i AvnvRvwi, [...] we¯ÍvwiZ

we`vq Mvwm©qv gv‡K©m

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

wek kZ‡Ki wØZxqv‡a©i gnËg K_vwkíx‡`i Ab¨Zg MvweÖ‡qj Mvwm©qv gv‡K©m wPiwe`vq wb‡jb 87 eQi eq‡m| Rb¥m~‡Î wZwb wQ‡jb `w¶Y Av‡gwiKvi †QvÆ †`k Kjw¤^qvi bvMwiK, wKš‘ Zuvi iwPZ mvwn‡Z¨ wew¤^Z n‡q‡Q IB cy‡iv gnv‡`‡ki Rxeb| AviI e…nËi A‡_©, mviv Rxeb a‡i wZwb Zuvi Mí-Dcb¨v‡m iPbv K‡i †M‡Qb gvbweK `wjj, hv †`kKvj Qvwc‡q AR©b K‡i‡Q wPivqZ gvÎv| Zuvi [...] we¯ÍvwiZ

¸g-AcniY eÜ †nvK

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

Acni‡Yi 35 NÈv ci ˆZwi †cvkvK KviLvbvi Kg©KZ©v Avey eKi wmwχKi wd‡i Avmv wbtm‡›`‡n Avb‡›`i NUbv| wKš‘ AvBb I mvwjk †K‡›`Öi Z_¨ Abyhvqx, MZ Pvi eQ‡i AviI †h 268 Rb Acn~Z n‡q‡Qb, Zuv‡`i AwaKvsk wd‡i Av‡mbwb| KviI KviI jvk D×vi n‡jI evwKiv †Kv_vq Av‡Qb, Kxfv‡e Av‡Qb, Av‡`Š †eu‡P Av‡Qb wK bv, †m m¤ú‡K© wKQyB Rvbv‡Z [...] we¯ÍvwiZ

Avey eKi wdi‡jb, evwKiv

Avey eKi wdi‡jb, evwKiv

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

ïµevi cwÎKv Ly‡j cvIqv †Mj cig Avb›` Avi ¯^w¯—i GKwU msev`| ˆmq`v wiRIqvbv nvmv‡bi ¯^vgx Avey eKi wmwÏK (Gwe) wd‡i G‡m‡Qb Acn~Z nIqvi 35 NÈv ci| GB inm¨gq AcniY NUbvi †Kv‡bv K~j-wKbviv Aek¨ GL‡bv nqwb| Zey Gwe fvM¨evb, Avgiv hviv GB NUbvq wePwjZ n‡q wQjvg, AvgivI fvM¨evb †h wZwb my¯’ Ae¯’vq wd‡i‡Qb Zuvi cwiev‡ii Kv‡Q| [...] we¯ÍvwiZ

avZe gy`Öv

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

evsjv‡`‡ki gvbyl †ewk cwikÖgx, Zuv‡`i AwR©Z UvKvB Zuv‡`i eo m¤ú`| wiKkv, f¨vbMvwo, †VjvMvwo, gvQwe‡µZv cÖf…wZ †ckvi gvby‡li KvM‡Ri †bvU¸‡jv Nv‡g A_ev e…wó‡Z wf‡R wQu‡o hvq I is d¨vKv‡k n‡q hvq| d‡j G UvKv A`je`j Ki‡Z A‡bK mgm¨v nq| †Kv‡bv †`vKv‡b GK UvKvi avZe gy`Öv bv _vKvq Zuviv GKwU gvbnxb I †fRvj PK‡jU a‡i †`b| G‡Z [...] we¯ÍvwiZ

cwðge‡½i †fvUwPÎ

cwðge‡½i †fvUwPÎ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 19/04/2014

Kx n‡q‡Q †K Rv‡b, Gj wb‡bv bvwK gvby‡li cv‡ci †evSv, cwðge½ dywUdvUv n‡q i‡q‡Q| ˆPÎ †Mj, ˆekvLI bq bq K‡i KUv w`b KvwU‡q w`j| nvIqv Awdm wbZ¨w`b Kvj‰ekvLxi Avkv †`wL‡q †`wL‡q K¬vš— n‡q wSwg‡q i‡q‡Q| KjKvZvmn †MvUv iv‡R¨ ÔbvB im bvB, `vi“Y `vnb †ejvÕ| cÖK…wZi m‡½ cvjøv w`‡qB †e‡o P‡j‡Q wbe©vPbx Zvc-DËvc| GiB g‡a¨ †`‡ki [...] we¯ÍvwiZ

†ckvRxex msMVb

‰`wbK c«_g Av‡jv / 18/04/2014

GKwU †`‡ki Dbœqb I †mevg~jK Kv‡R †ckvRxex‡`i Ae`vb Ab¯^xKvh©| Zuviv †`‡ki Dbœqb, K…wl, †hvMv‡hvM, wk¶v, AeKvVv‡gv, ¯^v¯’¨, RbKj¨vY, cÖkvmb, wbivcËv BZ¨vw` Lv‡Z wbijm KvR K‡i hv‡”Qb| †ckvRxexiv Zuv‡`i †ckvi ¯^v‡_© Ges wb‡R‡`i Kj¨v‡Y msMVb Ki‡eb, hv Zuv‡`i MYZvwš¿K AwaKvi| Avgv‡`i †`‡k wPwKrmK, cÖ‡KŠkjx, K…wlwe`, Avgjv, AvBbRxex, mvsevw`K, wk¶K-cÖ‡Z¨K †ckvRxexi c…_K msMVb Av‡Q| G ai‡bi msMVb¸‡jv [...] we¯ÍvwiZ

GwcÖj wbôyiZg gvm

‰`wbK c«_g Av‡jv / 18/04/2014

GwcÖj wbôyiZg gvm| Kwe wU Gm GwjqU wj‡LwQ‡jb I‡q÷j¨vÛ bv‡gi KweZvq| Avgv‡`i †`‡k wbôyiZg gvm AviI Av‡Q| AvM÷ Lye †kvKven| 1971 mvj wePv‡i gvP© Avgv‡`i Kv‡Q wbôyi g‡b n‡e, †hgb b‡f¤^‡i N‡UwQj mˇii R‡jv”Q¡vm| GwcÖj‡K GwjqU wbôyi e‡jwQ‡jb, KviY IB gv‡m jvBjvK dyj †dv‡U| weivbf~wg‡Z dyjI wbôyiZvi K_v g‡b Kwi‡q w`‡Z cv‡i Kwe‡K, wKš‘ Avgv‡`i [...] we¯ÍvwiZ

D”Pwk¶vq ˆelg¨

‰`wbK c«_g Av‡jv / 18/04/2014

evsjv‡`k GKwU Rbeûj I Dbœqbkxj †`k| G iKg GKwU †`‡k wk¶v I ¯^v¯’¨ Lv‡Z ¸i“Z¡c~Y© Ae`vb ivL‡Q evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, hvi mb` mviv we‡k¦ mgv`…Z| G †ev‡W©i wW‡cøvgv Bb †nj_ †UK‡bvjwRi nvRvi nvRvi wk¶v_©x ¯^v¯’¨ Lv‡Zi wewfbœ wel‡qi Ici wW‡cøvgv Ges †`‡k-we‡`‡k †mev w`‡q cÖPyi ˆe‡`wkK gy`Öv AR©b Ki‡Qb| evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i wW‡cøvgv [...] we¯ÍvwiZ

Prothomalo Footer Logo
The Daily Prothomaloc«_g Av‡jv


Home Page | About Us | Contact Us | Privacy Policy/Disclaimer | RSS Feed
Copyright ©2013, Now-BD.com. All rights reserved. Bangladesh Newspaper