Prothomalo Logo
e…n¯úwZevi, 24 GwcÖj 2014

m¤úv`Kxq

g‡b nq †g‡q N‡i Avm‡Z‡Q

g‡b nq †g‡q N‡i Avm‡Z‡Q

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

†hw`b ivbv cøvRvq hv‡e, Zvi Av‡Mi w`b †`wL †g‡q we‡Kj‡ejvq eBmv Av‡Q| e‡j, ÔAv¤§y Avgvi fv‡jv jv‡M bv|Õ Avwg ejwQ Kx, fv‡jv jv‡M bv, Zvn‡j Zywg hvB‡qv bv| Ôfv‡jv jv‡M bv, hvgy bv, Zvn‡j †eZb AvUKvB w`e|Õ ZvB‡j Zywg Rv‡bi SyuwK wbqv hvBev! hw` GKUv `yN©Ubv N‡U, Avwg Kx Kie| †Zvgvi evevI bvB| Avwg gwnjv [...] we¯ÍvwiZ

¯^vgx‡K wd‡i cvIqv wK Aciva

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

ïi“‡Z hv AcniY, c‡i A‡bK †¶‡ÎB Zv GLb Ô¸gÕ| †KD AcniY n‡q‡Qb ïb‡jB GLb AvZ¼ †P‡c e‡m; †kl ch©š— ¸g n‡q hv‡eb bv †Zv AvBb I mvwjk †K‡›`Öi Z_¨ ej‡Q, 2010 †_‡K 2014 mv‡ji gvP© ch©š— Acn~Z n‡q‡Qb 268 Rb| Gu‡`i g‡a¨ wd‡i Avmvi msL¨v me‡P‡q Kg, gvÎ 24 Rb| jvk D×vi n‡q‡Q 43 R‡bi [...] we¯ÍvwiZ

miKvi I gvwjKc¶ †KD K_v iv‡Lwb

miKvi I gvwjKc¶ †KD K_v iv‡Lwb

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

GK eQi Av‡M ivbv cøvRvi fqven am I nZ¨vKv‡Êi c~e©gyn~Z© ch©š— Avgv‡`i g‡a¨ wQj ZvRix‡bi ¶Z| cy‡o g„Z-Aa©g„Z gvby‡liv AgvbweK RM‡Zi wPý wn‡m‡e ZLb Zvov KiwQj mevB‡K| `vqx gvwjKmn KviI wei“‡× e¨e¯’v †bB, ¶wZc~iY mevi nv‡Z †cŠuQvqwb, A‡b‡Ki AvZ©wPrKvi ZL‡bv ïb‡Z nq| G Ae¯’vi g‡a¨B ivbv cøvRv a‡m Avgv‡`i mevB‡K awm‡q w`j| wek¦‡iKW© Kij evsjv‡`k! [...] we¯ÍvwiZ

Avgiv wK j¾vnxb bB…

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

8 GwcÖj, 2014 mgqUv ga¨`ycyi| jv †kl K‡i †`‡ki eûj cÖPvwiZ cwÎKv cÖ_g Av‡jv nv‡Z wb‡qB m¤úv`Kxq Kjv‡g bRi w`B| ˆmq` Aveyj gKmy‡`i Ô‡cŠ‡b †Z‡iv AvbvB Lv`Õ KjvgwU c‡o Avwg fxlY jw¾Z n‡q cwo| Avgv‡`i †`‡ki gš¿x Z_v miKv‡ii wK jw¾Z nIqv DwPZ bq hw`I Avwg gyw³hy× †Pv‡L †`wLwb, Zey A‡bK †Póv Kwi Abyfe Ki‡Z [...] we¯ÍvwiZ

†KvUvc×wZ wb‡q Z…Zxq gZ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

MZ 22 gvP© 2014 Zvwi‡L †KvUvc×wZ wb‡q cÖ_g Av‡jvq cÖKvwkZ Ô‰mq` †gvnmxb I wgRvbyi ingv‡bi wfbœgZÕ kxl©K msev‡` Rvb‡Z cvwi, miKvwi PvKwi‡Z †KvUvc×wZ wb‡q ivRavbxi GKUv Abyôv‡b mgvRKj¨vYgš¿x ˆmq` †gvnmxb e‡j‡Qb, wZwb gyw³‡hv×v Qvov †Kv‡bv †KvUvi c¶cvZx bb| Avi GKB Abyôv‡b RvZxq gvbevwaKvi Kwgk‡bi †Pqvig¨vb wgRvbyi ingvb e‡j‡Qb, †KvUvi cwigvY AviI evov‡bv DwPZ| cieZ©x mg‡q [...] we¯ÍvwiZ

†`kxq wPwbi ¯^v` hLb †Z‡Zv

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

evievi `vg Kwg‡qI miKvwi wPwbKj¸‡jv †c‡i DV‡Q bv Avg`vwb Kiv I †emiKvwifv‡e Drcvw`Z wPwbi `v‡gi m‡½| miKvwi Lv‡Z Drcv`b e¨‡qi cÖvq A‡a©K `vg wba©viY Kiv n‡jI †Kb Zviv †c‡i DV‡Q bv, †mUv inm¨ e‡U| †`‡ki cy‡iv‡bv wk‡íi g‡a¨ ivóªvqË cvU, wPwb I e¯¿Kj¸‡jv wQj gyL¨ f~wgKvq| wKš‘ `yb©xwZ I Ae¨e¯’vcbvi Kvi‡Y GB wZb wkíB GLb [...] we¯ÍvwiZ

Uª¨v‡RwWi GK eQi

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/04/2014

ivbv cøvRvi MYg„Zy¨i GK eQi ciI i‡³i `vM ïKvqwb, †kv‡Ki ûZvkb †b‡fwb| ivbv cøvRvi fqven Uª¨v‡RwWi fvi GL‡bv eB‡Z n‡”Q wbnZ e¨w³‡`i cwievi, AvnZ e¨w³ Z_v mngg©x †`kevmx‡K| b¨vh¨ ¶wZc~iY cvbwb ¶wZMÖ¯— e¨w³iv; `vqx e¨w³‡`i wePv‡ii MwZ wkw_j, wbivc` nqwb kÖwg‡Ki Kg©¯’vb| wb‡LuvR kZvwaK kÖwg‡Ki mÜv‡b GL‡bv Qy‡U †eov‡”Qb Zuv‡`i ¯^R‡biv| GZ eo wech©‡qi ciI [...] we¯ÍvwiZ

¯^Zš¿ †eZb †¯‹j

‰`wbK c«_g Av‡jv / 23/04/2014

†emiKvwi wk¶vcÖwZôv‡bi (¯‹yj, K‡jR I gv`Övmvi) wk¶K, wkw¶Kv I Kg©Pvixiv wb‡ew`ZcÖvY wn‡m‡e KvR K‡i P‡j‡Qb| cÖwZwU cvewjK cix¶vq wk¶v_©xivI fv‡jv K‡i _v‡K| wKš‘ wk¶K mgvR Ae‡nwjZ| †bB †Kv‡bv gvbm¤§Z fvZvw`| GKwU UvBg †¯‹j I Rxebfi GKwU Bbwµ‡g›U| †hme wk¶K-wkw¶Kv wZb-Pvi eQi n‡jv Aem‡i, Zuviv GL‡bv Zuv‡`i fvZvw` cv‡”Qb bv| c~e©eZ©x wk¶vgš¿x eZ©gvb miKv‡iiI wk¶vgš¿x| wZwb [...] we¯ÍvwiZ

nvmcvZv‡j gvivgvwi

‰`wbK c«_g Av‡jv / 23/04/2014

wewfbœ nvmcvZvj I wK¬wb‡K †ivMx‡`i AvZ¥xq¯^Rb I wPwKrmK-Kg©Pvix‡`i gvivgvwii NUbv †hb ˆbwgwËK e¨vcv‡i cwiYZ n‡”Q| ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j MZ †iveevi I †mvgevi wk¶vbwek wPwKrmK I Kg©Pvix‡`i m‡½ †ivMx‡`i AvZ¥xq¯^Rb I mvsevw`K‡`i msNl© n‡q‡Q| †iveevi iv‡Z GK †ivMxi ¯^Rb‡`i nv‡Z GK wk¶vbwek wPwKrm‡Ki jvwÃZ nIqv‡K †K›`Ö K‡i wk¶vbwek wPwKrm‡Kiv †ivMxi GK ¯^Rb‡K cÖnvi K‡i‡Qb| Lei [...] we¯ÍvwiZ

PvKwii eqm e…w×

‰`wbK c«_g Av‡jv / 23/04/2014

miKv‡ii m`q I D`vi `…wó AvKl©Y Kivi Rb¨ GKwU AvKyj Av‡e`b KiwQ Avi Zv n‡jv PvKwi‡Z eqm e…w×| miKvi Aem‡ii eqmmxgv e…w× K‡i‡Q wKš‘ Zvi m‡½ wgj †i‡L PvKwi‡Z eqmmxgv e…w× K‡iwb| Ggwb‡ZB Avgv‡`i wek¦we`¨vjq¸‡jv‡Z †mkbR‡Ui Kvi‡Y QvÎQvÎx‡`i 27-28 eQi †j‡M hvq cov‡kvbv †kl Ki‡Z| evwK _v‡K gvÎ `yB eQi| Avi GB `yB eQi PvKwii [...] we¯ÍvwiZ

Prothomalo Footer Logo
The Daily Prothomaloc«_g Av‡jv


Home Page | About Us | Contact Us | Privacy Policy/Disclaimer | RSS Feed
Copyright ©2013, Now-BD.com. All rights reserved. Bangladesh Newspaper