Prothomalo Logo
eyaevi, 28 Rvbyqvwi 2015

QywUi w`‡b

B-‡gBj A_ev…

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

eÜy mv¾v`‡K wb‡q †ei n‡qwQ wm‡bgv †`L‡Z| wUwKU KvD›Uv‡ii mvg‡b `uvwo‡q `ywU wUwKU PvBjvg| †gwkb †_‡K wPiwPi k‡ã wUwKU †ei nIqvi Av‡M †jvKUv wR‡Ám Ki‡jb, fvB B-‡gBj Av‡Q ¯^vfvweK! wWwRUvj hyM| bZyb †Kv‡bv wm‡bgv G‡j wKsev wewfbœ Z_¨ Rvbv‡Z GUv †Zv LyeB fv‡jv D‡`¨vM| ïf cwieZ©‡bi †Quvqv Pvicv‡k| Av‡eMcÖeY †Pv‡L Zuv‡K ejjvg, wR fvBqv Av‡Q| […] we¯ÍvwiZ

evZv‡m Kvb cvZ‡j me©Î Avwg GKUv gv-gv WvK ïb‡Z cvB| G Avgvi †kvbvi fyj bq, AwWI †njywm‡bkbI bq| GgbwK cï kveKI †h gv-gv Wv‡K, Kvb cvZ‡j Zv Avcwb ïb‡Z cv‡eb| G mßv‡n gv‡qi w`‡K gbUv‡K GwM‡q wb‡q hvb| G‡Z Avcbvi gv fv‡jv _vK‡eb, AvcwbI fv‡jv _vK‡eb|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

mgm¨v wb‡q GZ gv_v Nvgv‡bvi Kx Av‡Q hZUyKy `iKvi Zvi †ewk wPwš—Z nIqvi wKQy †bB| G mßv‡n Avcwb Avcbvi me mgm¨v GKev‡i mvgjv‡Z bv ci‡jI A‡bKLvwbB mvg‡j †b‡eb| Avi wKQy mgm¨vq Pyc K‡i _vK‡eb, I¸‡jv Avcbvi gv_vi Ici w`‡q P‡j hv‡e| Rxe‡b cÖwZwU mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ D‡Vc‡o jvMvUv †evKvwg|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

Kb¨v GLb fvm‡eb bZyb Rxe‡bi †Rvqv‡i| fve‡jb Avcbv‡K Lywk Kivi Rb¨ ejjvg, ZvB bv KvD‡K Lywk Kivi `vwqZ¡ †KD Avgv‡K †`qwb| ivwk Ges msL¨vi wePv‡i hv Av‡m-Avwg ïay †mUyKyB e‡j w`B| mßvn hvK, Avcwb †Zv me †`L‡ZB cv‡eb|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015
Avwg Amy¯’ n‡q cowQ

Avwg Amy¯’ n‡q cowQ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

XvKv wek¦we`¨vj‡qi GWy‡Kkbvj A¨vÛ KvD‡Ýwjs mvB‡KvjwR wefv‡Mi Aa¨vcK †gnZve Lvbg| wZwb Avcbvi gvbwmK wewfbœ mgm¨vi m¤¢ve¨ mgvavb †`‡eb| Aí K_vq Avcbvi mgm¨v Zy‡j ai“b|-we. m. mgm¨v †QvU‡ejv †_‡KB Avwg mvBwKqvwUÖ÷ nIqvi ¯^cœ †`wL| wKš‘ gv-evev Pvb Avwg †Kv‡bv cÖvB‡fU †gwW‡Kj †_‡K Wv³vwi cov‡kvbv Kwi| mvB‡KvjwR wefvMwU ïay miKvwi wek¦we`¨vj‡q I wKQymsL¨K miKvwi K‡j‡R cov‡bv nq […] we¯ÍvwiZ

mvg‡b KwVb K‡qKwU w`b _vK‡jI Avcwb DZ‡i †h‡Z cvi‡eb| KwVb KwU w`b _vK‡e ejvq wK Avcbvi gb Lvivc n‡jv bv, gb Lvivc Kivi wKQy †bB| mßvn †k‡l Avcwb GKLvbv nvB‡fv‡ëR nvwm w`‡Z cvi‡eb| ïf †nvK Avcbvi|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

Avcwb wb‡RB Avcbvi fvM¨ wbqš¿Y Ki‡Z cv‡ib kZKiv 90 †_‡K 96 fvM| evwKUv Avgiv †dU ev wbqwZ ej‡Z cvwi| fvM¨ A‡bK mgq Awbw`©ó Kvi‡Y Avcbv †_‡KI MwZc_ e`jv‡Z cv‡i| GLv‡b ivwkP‡µ Avwg ÔwbDgvijwRÕ ev ÔmsL¨v-‡R¨vwZlÕ c×wZ cÖ‡qvM K‡iwQ|

Mvb hLb ïb‡eb ev MvB‡eb, ZLb Mv‡bi G‡Kev‡i Aš—¯—‡j P‡j hv‡eb| †`L‡eb, msMx‡Zi g‡Zv GZ eo Ilya Avi †bB| †Kv‡bv wPwKrmK Avcbv‡K Gi †P‡q fv‡jv wPwKrmv w`‡Z cvi‡eb bv| Avcbvi gb Lvivc _vK‡j fv‡jv n‡q hv‡e, fv‡jv _vK‡j AviI fv‡jv n‡e| †gvUK_v, Avcwb Avb‡›`i Ab¨ GK RM‡Z P‡j hv‡eb| PjwZ mßv‡n G K_v¸‡jv fveyb Ges PP©v Ki“b| Aek¨ K_vUv me mßv‡ni Rb¨B cÖ‡hvR¨|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

Rxe‡bi me †¶‡Î aby A‡bKUv †hb hyׇ¶‡Îi ˆmwbK| †hLv‡b hy‡×i cÖ‡qvRb †bB †mLv‡bI wZwb hy×s‡`nx fve wb‡q _v‡Kb| e¨vcviUv Zvi Avkcv‡ki mevi †Pv‡L c‡o| PjwZ mßv‡n aby‡K Kgc‡¶ GKwU eo evav cvi n‡Z n‡e|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

wb‡Ri gb‡K cÖkœ Ki“b, Ôgb, Zywg Avgvi, bv Avwg †ZvgviÕ A_©vr, gb wK Avgvi K_vq Pj‡e, bv Avwg g‡bi K_vq Pje| hw` †`Lv hvq †h Avcwb Avcbvi g‡bi gvwjK, Zvn‡j Avcbvi K_vqB gb‡K Pj‡Z n‡e| Avcwb †Kb g‡bi ûKyg †g‡b Pj‡eb PjwZ mßv‡n gb‡K e‡k Avbyb| †h Kv‡R gb jvM‡Z Pvq bv, †m Kv‡R †Rvi K‡i gb jvMvb| †`L‡eb, me wVK n‡q †M‡Q|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015
mwZ¨Kv‡ii meRvš—v

mwZ¨Kv‡ii meRvš—v

‰`wbK c«_g Av‡jv / 24/01/2015

QywUi w`‡b GKUy †ewk Nywg‡q †bIqvi Af¨vm Av‡Q A‡b‡Ki| hy³iv‡R¨i nviI‡q‡ji †gwW‡Kj wimvP© KvDw݇ji M‡elYv Rvwb‡q‡Q, G ai‡bi Ô‡ewk NygÕ ¯’~jKvq-msµvš— †ivM †hgb ü‡`ÖvM, Wvqv‡ewUm, K¨vbmvi I AKvj g„Zy¨i SyuwK evovq! cÖwZw`b GKwU Av‡cj †L‡j †÷ªvK-SyuwK K‡g 12 kZvsk, A·‡dvW© wek¦we`¨vj‡qi M‡elK‡`i M‡elYvq D‡V G‡m‡Q G Z_¨| PyBsMvg wM‡j †dj‡j hš¿Yv`vqK cÖwZeÜKZv m…wó n‡Z cv‡i […] we¯ÍvwiZ

Prothom Alo Logo

Prothom Alo Newspaper
Prothom Alo:
Prothom Alo (First Light) one of the major daily newspaper in Bangladesh. Prothom Alo newspaper is published from Dhaka Bangladesh in the Bangla (Bengali).

Prothom Alo is considered one of the largest & most popular newspaper among all Bangladeshi Newspapers . Prothom-Alo first started in1998. Prothom Alo news circulation grew from an initial 42,000 to a half million copies recently. eProthom Alo also has another online epaper names eProthomAlo. Website ei Kagojer Amej. Prothom Alo epaper provides variety of news on Bangladesh and International news topics including local news from Bangladesh.

Prothom Alo is considered to be the most influencing Bangla News Paper brand in Bangladesh. Prothom Alo news paper has 29 offices across Bangladesh. Currently 514 people altogether, including 163 journalists, are working at Prothom Alo.

Prothom Alo has following Bangla News Supliments and Partners:
Prothom Alo Jobs
ABC Radio
Protichinta
Kishor Alo
Prothoma Prokashon
Swapno Nie
Adhuna
Thursdays Ananda
Prothoma Boier Dunia
Chutir dine
Rosh+Alo
Naksha
Onno Alo
Projonmo Dot Com
Prothom Alo Eid Sonkha

Readers Tagged us as:
prothom alo,prothom alo archive,prothom alo newspaper,protom alo,prothom Alo News,prothom alo online,prothomalo,prothom alo news paper,Prothom,yhse-gt,prothomalo job,bangla news 12 3 2014,potem allo naws,prothom alo newspaper archive,protham alo,www prothom-alo com bdo,daily prothom alo,Prothomalonewspaper,prothom alo bangla news,prothom alo update news,PROTHOM ALO NEWSPAPER BD,prothom alo/,prothomalo update news,bangladesh newspaper prothom alo,banglanewspaper protom alo,DAILY AMERDESH ARCHIVE,bd nnews paper,the daily manabzamin newspaper,bd news prothom alo,prothomalo news paper bd

close