Prothomalo Logo
‡mvgevi, 2 gvP© 2015

QywUi w`‡b

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

†Kv‡bv evOvwj †g‡q wKsev †Q‡j hLb e‡j ÔIqvI!Õ Avgvi Kv‡b ZLb Av‡m Ôg¨vIÕ| wR‡Ám K‡i †`Lyb, IB kã wKsev Awfe¨w³i h_v_© e¨vL¨v †ewki fvM †Q‡j‡g‡qB w`‡Z cvi‡e bv| †KD nq‡Zv ej‡e, IUv GKUv KvjPvivj G·‡cÖkb| G K_v ï‡b AvcwbI ej‡Z cv‡ib IqvI (g¨vI)|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

Rxebvb›` `v‡ki KweZvi GKwU my›`i c¨v‡ivwW †`Lyb, MvBevÜv †_‡K GwU cvwV‡q‡Qb L›`Kvi wbcb: bvg a‡i û-û K‡i †e‡R I‡V my`~‡ii mvB‡ib… Avi dyivq G Rxe‡bi eû †jb‡`b…| g~j KweZvi jvBb¸‡jv co‡j nq‡Zv Avcwb g~j I c¨v‡ivwW-`yB‡qi m‡½B wb‡Ri eZ©gvb gvbwmK Ae¯’vi GKUv wgj Lyu‡R cv‡eb|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

AvRKvj gvV ch©v‡qi Kwbô Kg©KZ©vivI †`wL my¨U-UvB c‡i wUwf K¨v‡givi mvg‡b G‡m nvwRi nb| weMZ hyM †_‡K GUv GKUv we-kvj DËiY| Z…Yg~‡ji †jvKR‡bi g‡b wbðq G‡Z GKUv Mfxi fw³ †R‡M I‡V| wKš‘ Avm‡jB wK e¨vcviUv G iKg kÖ×v-mgxn wK ïay †avc`yi¯— _vK‡jB Av`vq Kiv hvq| KvD‡K †QvU bv K‡iI K_vUv Avgv‡K ej‡Z n‡jv| wcÖq gKi, […] we¯ÍvwiZ

evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼ evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼ evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼ evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼ evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼

evsjv‡`‡k Avbv dÖv¼

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

XvKvq ÔAvbv dÖv¼: Av wnw÷ª di Uy‡WÕ wk‡ivbv‡gi cÖ`k©bx AveviI wdwi‡q wb‡q Gj wK‡kvix Avbv dÖv‡¼i ¯§…wZ| `ywbqv Ny‡i Kxfv‡e evsjv‡`‡k Gj GB cÖ`k©bx jv‡Lv gvby‡li hš¿Yv Avwg eyS‡Z cvwi| Zey hLb AvKv‡ki w`‡K ZvKvB, †Kb †hb g‡b nq me wVK n‡q hv‡e| g‡b nq, GB wbg©g wbôyiZviI Aemvb n‡e| AveviI wd‡i Avm‡e kvwš—… Avbv […] we¯ÍvwiZ

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

GKRb ej‡jb, †Zvgvi Rb¨ GB cÖv_©bv Kwi †h †bDj ev †ewRi m‡½ mv‡ci jovB‡q weavZv †Zvgv‡K †hb †bD‡ji mvnm †`b| G mßv‡n KK©‡Ui Rb¨ AvgviI GB cÖv_©bv|

f wbe©vwPZ ÷¨vUvm

f wbe©vwPZ ÷¨vUvm

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

Avgvi cÖv‡Yi evsjv‡`k Avi cig fv‡jvevmvi gvbyl¸‡jv‡K †Q‡o hvw”Q| cwievi Avi wcÖq GKR‡bi m‡½ g‡b ivLvi g‡Zv QqwU w`b †k‡l| eyKUv Lvwj Lvwj jvM‡Q| AwMœjv 23 †deª“qvwi 2015

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

GK`g †QvU‡ejvq GKmgq Avwg _vKZvg Kywgjøvq †ev‡bi m‡½| KiZvg gyKyj †dŠR| Avgv‡`i †bZv wQ‡jb `yB eÜy| †Kb Rvwb bv I‡`i g‡a¨ ZxeÖ GKUv we‡iva †`Lv †`q| GK †bZvi wcQywcQy †nu‡U Avgiv K‡qKRb Ab¨ †bZvi evmvq hvB| †m evmvq we`y¨r wQj bv| covi †Uwe‡j wQj GKUv nvwi‡Kb| Avgvi ¯úó g‡b Av‡Q, GK eÜy Av‡iK eÜy‡K †evSv‡”Qb-‡`‡Lv, […] we¯ÍvwiZ

AvwdÖKvi eb¨ Mi“i gv-nviv GKwU kveK Zvi gv‡K Lyu‡R †eovq, A‡b¨i `ya †L‡Z Pvq| mevB Zv‡K Zvwo‡q †`q| Amnvq Ae¯’vq †m Aembœ n‡q GKmgq gvwU‡Z jywU‡q c‡o, Avevi D‡V `uvovq| gvZ…nxb gvbewkïi Ae¯’v Gi †P‡q Avjv`v wKQy bq| †kl ch©š— †m g‡i †M‡jI KviI †Zgb wKQy hvq-Av‡m bv| A‡b‡K eis g‡b K‡i, g‡i †M‡jB †Zv j¨vVv Py‡K hv‡e| cÖKvivš—‡i †mB †PóvUvB Kiv nq| wcÖq †gl, PjwZ mßv‡n mvaviYfv‡e wkï‡`i w`‡K `…wó w`b|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015

†Mj eQi GKUv Mvb wj‡LwQjvg| Gi †kl K‡qK jvBb n‡”Q: †KD A‡bK AvNvZ †c‡q/ _v‡K fv‡jvevmv wb‡q/ †`‡Lv Avwg/ aŸsmjxjvi mv‡_/ †Kgb †Ljv Kwi… Zywg my‡Li w`‡K P‡jv, Avwg e¨_vi Kv‡Q wdwi| Avcbvi Ae¯’v Avgvi g‡Zv †kvPbxq n‡e bv Zv Rvwb| Avcwb wb‡RB Avcbvi fvM¨ wbqš¿Y Ki‡Z cv‡ib kZKiv 90 †_‡K 96 fvM| evwKUv Avgiv […] we¯ÍvwiZ

†Ljvq nviv‡bv Avi Ô‡Kv‡bv wKQyÕ nviv‡bv GK K_v bq| Avevi, Avgiv †Ljvq nvi‡j †hgb `ytL cvB, †Kv‡bv wKQy nviv‡jI nq‡Zv IB GKB iKg `ytL cvB| Zvici ai“b, †Ljvq nviwRZ Av‡Q| me wgwj‡qB †Zv Rxeb| GLv‡b fv‡M¨i f~wgKv Kx Avi Kg©d‡ji f~wgKv KZUyKy-Gme we‡køl‡Y bvBev †Mjvg| e…l, G mßv‡n Avcbvi cvIqv bv-cvIqvi AbycvZ n‡”Q 50: 50|

‰`wbK c«_g Av‡jv / 28/02/2015
Prothom Alo Logo
close