Samakal Logo
iweevi, 29 b‡f¤^i 2015

cÖ_g cvZv

b~i †nv‡mb‡K wigv‡Û †bIqvi my‡hvM Av‡Q

b~i †nv‡mb‡K wigv‡Û †bIqvi my‡hvM Av‡Q

‰`wbK mgKvj / 14/11/2015

bvivqYM‡Ä mvZ Ly‡bi NUbvq fviZ †_‡K wdwi‡q Avbv gvgjvi cÖavb Avmvwg b~i †nv‡mb‡K wigv‡Û wb‡q b¨vqwePv‡ii ¯^v‡_© wRÁvmvev` Kivi my‡hvM i‡q‡Q e‡j gZ w`‡q‡Qb wewkó AvBbRxexiv| Zviv e‡jb, gvgjvi Awf‡hvMcÎ `vwLj Kiv n‡jI ivóªc¶ Ges gvgjvi Z`š-Kvix Kg©KZ©v PvB‡j AwaKZi Z`‡š-i ¯^v‡_© †h †Kv‡bv mgq Avmvwg‡K wRÁvmvev‡`i Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib| G‡Z AvB‡bi †Kv‡bv e¨Z¨q NU‡e […] we¯ÍvwiZ

gv`K i“‡L `uvovb

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

Hkxi g‡Zv AmsL¨ Zi“Y-Zi“Yx gvbe‡evgv n‡q Ny‡i †eov‡”Q mgv‡R, N‡i N‡i| Zviv wPwKrmv MÖnY Ki‡Q bv| wPwKrmv wb‡Z n‡e, G †evaI †bB Zv‡`i| gv`‡Ki AvMÖvm‡b †jvc †c‡q‡Q Zv‡`i wePvi-eyw×| gv`K gv‡bB ivmvqwbK `Öe¨| †mB imvq‡bi cÖfv‡e †eÖBb †gKvwbR‡g cwieZ©b N‡U| d‡j gv`Kvm³ wbg©g-wbôyi n‡q †h‡Z cv‡i, cvkweK AvPiY Ki‡Z cv‡i; Zvr¶wYK Zvobvq (Impulsive) †h †Kv‡bv […] we¯ÍvwiZ

cyÎea~‡K gvbyl †cvov‡bv eÜ Ki‡Z ejyb

cyÎea~‡K gvbyl †cvov‡bv eÜ Ki‡Z ejyb

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

cÖavbgš¿x †kL nvwmbv e‡j‡Qb, Lv‡j`v wRqv †`‡k e‡m †`‡ki gvbyl †g‡i‡Qb| GLb we‡`‡k †M‡Qb| †mLv‡b e‡m cwiKwíZfv‡e lohš¿ K‡i we‡`wk bvMwiK nZ¨v K‡i †`‡ki fveg~wZ© bó Ki‡Z Pvb| GB †`k R¡vwj‡q-cywo‡q Zvi †Q‡j Zv‡iK ingvb we‡`‡k wejvmeûj Rxeb hvcb Ki‡Qb| GLb wZwb †Q‡ji m‡½ hy³ n‡q‡Qb| Lv‡j`v wRqv I Zv‡iK ingv‡bi cÖwZ Bw½Z K‡i †kL […] we¯ÍvwiZ

gsjvq 51wU Kb‡UBbv‡i †NvlYv ewnf©~Z cY¨

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

†NvlYv Abyhvqx wba©vwiZ cY¨ Avg`vwb bv K‡i Ab¨ cY¨ Avg`vwb Kiv Ges Ki duvwK w`‡Z wbw`©ó c‡Y¨i †P‡q AwZwi³ cY¨ Avg`vwbi Awf‡hv‡M Kv÷gm †K›`Öxq †Mv‡q›`v ms¯Õv gsjv e›`‡i cÖvq 70wU Kb‡UBbvi Zjøvwk K‡i‡Q| †K›`Öxq ïé †Mv‡q›`v ms¯Õvi mnKvix cwiPvjK wgRvbyi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ MZ 5 w`b a‡i e›`i †RwU‡Z m‡›`nfvRb G Kb‡UBbv‡i m‡iRwg‡b Awfhvb Pvwj‡q †NvlYvewnf©~Z […] we¯ÍvwiZ

RvwZms‡Ni †miv cÖKí n‡”Q fvmgvb dmj Pvl

RvwZms‡Ni †miv cÖKí n‡”Q fvmgvb dmj Pvl

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

Rjevqy SyuwK †gvKv‡ejvq RvwZms‡Ni †miv Awf‡hvRb cÖK‡íi ¯^xK…wZ †c‡Z hv‡”Q ‘fvmgvb av‡c dmj Pvl’ c×wZ| KPywicvbv, jZvcvZv, `yjvjxjZv, k¨vIjv, †Ucvcvbv, ¸uwocvbv BZ¨vw` RjR Dw™¢‡`i m‡½ LoKyUv I bvwi‡K‡ji †Qveov¸uov ¯-‡i ¯-‡i mvwR‡q cvwbi Ici fvmgvb avc ˆZwi K‡i Zv‡Z mviv eQi dmj Drcv`b K‡i we‡k¦ ZvK jvwM‡q w`‡q‡Qb evsjvi K…lK| G‡Z Rjve×Zvq eQ‡ii †ewki fvM […] we¯ÍvwiZ

b~i †nv‡mb‡K †diZ †cj evsjv‡`k

b~i †nv‡mb‡K †diZ †cj evsjv‡`k

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

ïµevi, 13 b‡f¤^i 2015 : bvivqYM‡Äi PvÂj¨Ki mvZ Lyb gvgjvi cÖavb Avmvwg b~i †nv‡mb‡K Ae‡k‡l evsjv‡`‡ki Kv‡Q n¯-vš-i K‡i‡Q fviZ miKvi| MZKvj e…n¯úwZevi ivZ 11Uv 33 wgwb‡U h‡kv‡ii †ebv‡cvj mxgv‡š- evsjv‡`‡ki AvBb-k…•Ljv evwnbxi Kv‡Q b~i †nv‡mb‡K n¯-vš-i Kiv nq| Gi ciB gv_vq †nj‡gU I wbivcËv R¨v‡KU cwi‡q b~i †nv‡mb‡K GKwU bxj i‡Oi gvB‡µvev‡m K‡i fvi‡Zi […] we¯ÍvwiZ

Hkxi duvwm

Hkxi duvwm

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

ivRavbx‡Z cywjk Kg©KZ©v gvndyRyi ingvb I Zvi ¯¿x ¯^cœv ingvb‡K nZ¨vi `v‡q Zv‡`i †g‡q gvgjvi Avmvwg Hkx ingvb‡K `y’evi duvwmi (g„Zy¨`Ê) Av‡`k w`‡q‡Qb Av`vjZ| Z‡e GKwU g„Zy¨`Ê Kvh©Ki nIqvi ci Ab¨wU evwZj n‡q hv‡e| — nZ¨vKv‡Êi ci Zv‡K AvkÖq †`Iqvi Aciv‡a eÜy wgRvbyi ingvb iwb‡K `yB eQ‡ii mkÖg Kviv`Ê I cuvP nvRvi UvKv Rwigvbv Kiv […] we¯ÍvwiZ

Avmv‡g wigv‡Û Abyc †PwUqv

Avmv‡g wigv‡Û Abyc †PwUqv

‰`wbK mgKvj / 13/11/2015

Djdv †bZv Abyc †PwUqv‡K evsjv‡`k †_‡K w`wjø wb‡q G‡m wmwe AvB AvbyôvwbKfv‡e †MÖdZvi †`wL‡q‡Q| w`wjø‡Z †Mv‡q›`v ms¯Õv wmwe AvB‡qi gyLcvÎ MZKvj we‡K‡j mvsevw`K‡`i GB K_v Rvbvb| †jvw` †iv‡Wi wmwe AvB m`i `߇i Av‡qvwRZ msev` m‡¤§j‡b gyLcvÎ Rvbvb, ‘1988 mv‡j gvP© gv‡mi †MŠnvwUi GK Ly‡bi NUbvq Zv‡K †MÖdZvi Kiv nq|’ — MZKvj Abyc †PwUqv‡K wmwe AvB […] we¯ÍvwiZ

Abyc †PwUqv‡K fvi‡Z n¯-vš-i

Abyc †PwUqv‡K fvi‡Z n¯-vš-i

‰`wbK mgKvj / 12/11/2015

fvi‡Zi wew”QbœZvev`x msMVb Djdvi kxl© †bZv Abyc †PwUqv‡K fvi‡Zi Kv‡Q n¯-vš-i Kiv n‡q‡Q| eyaevi †fv‡i Zv‡K Kvwkgcyi KvivMvi KZ©…c¶ fviZxq nvBKwgk‡bi Kg©KZ©v‡`i nv‡Z Zy‡j †`b| c‡i mKv‡jB Zv‡K wm‡j‡Ui GKwU mxgvš- w`‡q fvi‡Z cvVv‡bv nq| mgKv‡ji — bqvw`wjø cÖwZwbwa Rvwb‡q‡Qb, `ycy‡iB Abyc †PwUqv‡K w`wjø wb‡q Avmv nq| eZ©gv‡b wZwb wmwe AvB †ndvR‡Z i‡q‡Qb| Abyc †PwUqv‡K […] we¯ÍvwiZ

cÖavbgš¿x‡K †gvw`i ab¨ev`

‰`wbK mgKvj / 12/11/2015

cÖavbgš¿x †kL nvwmbv‡K †Uwj‡dvb K‡i ab¨ev` Rvwb‡q‡Qb fvi‡Zi cÖavbgš¿x b‡i›`Ö †gvw`| MZKvj eyaevi fvi‡Zi wew”QbœZvev`x Djdv †bZv Abyc †PwUqv‡K cÖZ¨c©‡Yi ci †kL nvwmbv‡K †Uwj‡dvb K‡ib †gvw`| Lei evmm I B‡KvbwgK UvBg‡mi| Avmv‡gi wew”QbœZvev`x msMVb BDbvB‡UW wjev‡ikb dÖ›U Ae Avmv‡gi (Djdv) cÖwZôvZv mvaviY m¤úv`K Abyc †PwUqv‡K MZKvj mKv‡j fvi‡Zi nv‡Z Zy‡j †`q evsjv‡`k| Gi ciciB cÖavbgš¿x […] we¯ÍvwiZ